archive-ie.com » IE » P » PLEANALA.IE

Total: 323

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pleanála:
  Nuacht Cuardaigh Teagmháil Cabhair Comhaontú Seirbhíse Poiblí 2010 2014 Tuarascáil Chomhtháite ar Dhul chun cinn An Méid airgid a spáráladh ar nithe seachas pá i mbliain a trí de chomhaontú na sierbhíse poiblí 2010 2014 Achoimre ar an bpríomhdhul chun cinn sa tréimhse naoí mí Aibreán 2012 go Nollaig 2012 Comhaontú seirbhíse poiblí 2010 2014 Comhaontú Pháirc an Chrócaigh Tuarascáil Chomhtháite ar Dhul chun cinn Cuid B Fíorú an Choigiltis

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/publications/2013/PSA2010-2014_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • Pleanála:
  4 4 Ar chríoch a t h éarma oifige ní ghlacfaidh ball ar bith de rang de thuairisc ná de ghrád arna bhforordú chun críocha alt 147 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 le fostaíocht a bhfuil baint aici le haon chás a bhí faoi bhráid an Bhoird le linn a t h réimhse oifige ná ní ghníomhóidh sé sí mar chomhairleach ná ní sholáthróidh sé sí comhairle ar aon slí eile i gcás dá shórt 5 BRONNTANAIS A GHLACADH 5 1 Ní ghlacfaidh ná ní bhfaighidh ball ná fostaí ná ní aontóidh ball ná fostaí aon bhronntanas aon chuireadh aon urraíocht aon chomaoin ná aon ghar a ghlacadh ná a fháil ó aon duine ná ó aon fhoras ar a s h on féin ná ar son aon duine eile a d fhéadfaí a léirmhíniú mar mhealladh nó mar luach saothair as aon ghníomh a dhéanamh nó gan é a dhéanamh nó as tionchar a imirt ar fheidhmeanna nó ar ghnó an Bhoird 6 ÉIFEACHTÚLACHT AIRGEADAIS ÉILEAMH COSTAS AGUS COSC CALAOISE 6 1 Agus a gcuid dualgas á gcur i gcrích ag baill agus fostaithe an Bhoird déanfaidh siad a ndícheall a áirithiú go mbainfear an úsáid is fearr is féidir as acmhainní airgeadais comhshaoil agus daonna na heagraíochta 6 2 Ní mór costais a éileoidh ball nó fostaí de chuid an Bhoird nó a n íocfar leis léi bheith bainteach le riachtanais chuí ghnó na heagraíochta agus leo siúd amháin agus ní mór dóibh bheith de réir an dea chleachtais sa tseirbhís phoiblí i gcoitinne 6 3 Beidh rialuithe i bhfeidhm ag an mBord chun calaois a chosc lena n áirítear nósanna imeachta leordhóthanacha chun géilliúlacht a áirithiú do nósanna imeachta atá leagtha síos maidir le costais taisteal gnó a éileamh agus áiritheoidh gach ball agus fostaí go gcloífear leis na rialuithe agus leis na nósanna imeachta sin 7 NOCHTADH FAISNÉISE FOILSIÚ TUAIRIMÍ DEARCTHAÍ 7 1 Toirmisctear in Alt 113 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ar bhaill agus ar fhostaithe an Bhoird faisnéis shonrach a nochtadh gan cead an Bhoird Níl feidhm ag an alt sin maidir le faisnéis arna nochtadh ag an mBord a don Aire Comhshaoil Pobail agus Rialtais Áitiúil b de réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 1997 agus c de réir Rialacháin na gComhphobal Eorpach Rochtain ar Fhaisnéis maidir leis an gComhshaol 1998 7 2 Ní léirmhíneofar rud ar bith a bhaineann le nochtadh faisnéise sa Chód seo mar ní a thoirmisceann a shrianann ná a choisceann ar aon slí nochtadh faisnéise maidir le calaois míchleachtas nó mírialtachtaí a d fhéadfadh a bheith ann agus a ndéileáltar leo i gCód an Bhoird um Nochtadh Faoi Rún de réir na bhforálacha atá leagtha amach sa chód sin 7 3 Ní nochtfaidh baill ná fostaithe de chuid an Bhoird aon tuairim le haon bhall den phobal maidir le haon ní atá faoi bhráid an Bhoird seachas faisnéis maidir le nósanna imeachta agus géilliúlacht don chuspóir reachtúil a thabhairt faoi mar is cuí dóibh a thabhairt 7 4 Ní thabharfaidh ball ná fostaí ar bith de chuid an Bhoird d aon pháirtí d aon iarratasóir d aon bhreathnóir ná d aon bhall eile den phobal faisnéis i dtaobh na nithe seo a leanas ainm bhall an Bhoird nó an Chigire atá ag déileáil le cás ar leith nó a d fhéadfadh a bheith ag déileáil leis faisnéis shonrach i dtaobh chruinnithe den Bhord an freastal ar chruinnithe den Bhord sa todhchaí socruithe saoire bhaill an Bhoird sa todhchaí a bhfuil i moladh tuarascáil an Chigire nó i dtéarmaí ordú an Bhoird le linn d achomharc nó do tharchur a bheith á dhéanamh nó go mbeidh siad ar fáil don phobal i gcoitinne de réir na nósanna imeachta cuí 7 5 Ba cheart ceist ar bith ó na meáin chumarsáid ar bhall nó ar fhostaí de chuid an Bhoird a atreorú go dtí an Rúnaí ar an gcéad dul síos 7 6 Ní ceadmhach do bhall ná d fhostaí ar bith de chuid an Bhoird ach le cead scríofa an Chathaoirligh i ráiteas a dhéanamh ná agallamh a thabhairt do na meáin mar gheall ar an tslí a gcomhlíontar feidhmeanna an Bhoird ii aon ní a bhaineann leis an tslí a gcomhlíontar feidhmeanna an Bhoird a ullmhú lena fhoilsiú a fhoilsiú ná a chur á fhoilsiú nó a fhoilsiú a cheadú ar shlí ar bith eile iii páipéar a thabhairt mar gheall ar an tslí a gcomhlíontar feidhmeanna an Bhoird Ní bheidh feidhm ag fo ailt i go iii thuas maidir le sealbhóirí oifige de chuid foras gairmiúil le linn thréimhse a n oifigí 7 7 Ní ceadmhach do bhall ná d fhostaí de chuid an Bhoird trasnaíl leasa a cheadú maidir lena d h ualgais oifigiúla nó staid a d fhéadfadh a bheith ina thrasnaíl leasa Ní fhoilseoidh ná ní nochtfaidh ball ná fostaí de chuid an Bhoird go poiblí dearcthaí ná tuairimí pearsanta a d fhéadfaí a léirmhíniú go réasúnta i slí a d fhéadfadh amhras a chaitheamh ar a c h umas chun a d h ualgais leis an mBord a chomhlíonadh go neamhchlaon ná a d fhéadfadh amhras a chaitheamh ar chumas an Bhoird chun a fheidhmeanna a chomhlíonadh go neamhchlaon oibiachtúil 7 8 Ní choimeádfaidh ball de chuid an Bhoird doiciméad a fuarthas le linn a t h éarma mar bhall agus ba cheart gach doiciméad dá shórt a thabhairt ar ais don Rúnaí nó é a chur in iúl don Rúnaí gur cuireadh gach doiciméad dá shórt de láimh go cuí I gcás ina dteastaíonn ó iarbhall de chuid an Bhoird teacht a fháil ar pháipéir óna t h réimhse ar an mBord is féidir é sin a éascú 8 SOLáTHAR POIBLÍ COTHROMAíOCHT I NDéILEáLACHA GNó 8 1 Ceannófar gach earra seirbhís de réir Threoirlínte Soláthair Phoiblí an Bhoird Phleanála Ní mór do bhaill agus d fhostaithe an Bhoird a bheith meabhrach ar a bhfreagrachtaí maidir le faisnéis atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus a fhaightear i dtaca le tairiscintí agus gan aon fhaisnéis dá sórt a nochtadh seachas de réir na gcleachtas bunaithe 8 2 Tá an Bord faoi ghealltanas cothromaíocht a áirithiú i ngach déileáil gnó agus beidh gach ball agus fostaí meabhrach ar an ngealltanas sin agus a gcuid feidhmeanna agus freagrachtaí á gcomhlíonadh acu 9 CRUINNEAS FAISNÉISE 9 1 Áiritheoidh fostaithe cruinneas gach cuntais tuarascála agus staitistice a bhaineann le gnó an Bhoird agus féachfar chuige nach mbeidh aon cheann díobh míthreorach 10 TIMPEALLACHT OIBRE SHEACHTRACH 10 1 Beidh sé den tábhacht is mó ó thaobh an Bhoird de sláinte agus sábháilteacht na mball agus na bhfostaithe a chur ar aghaidh agus a chosaint Tá sé faoi ghealltanas géilleadh do na cóid agus do na rialacháin lena mbaineann lena n áirítear reachtaíocht maidir le comhionannas fostaíochta agus stádas comhionann Déanfaidh an Bord a ghnó i slí a áiritheoidh go gcuirfear san áireamh go hiomlán údair imní an phobail áitiúil sa cheantar mar a bhfuil a oifigí suite agus go mbeidh a chleachtais ag luí le caomhnú an chomhshaoil NÓS IMEACHTA CUÍ 11 ACHOMHAIRC IARRATAIS A BHREITHNIÚ 11 1 Is den riachtanas é go gcloífí le nósanna imeachta cuí ar mhaithe le cothromaíocht agus le ceartas nádúrtha agus bunreachtúil 11 2 Ceanglaíonn an dlí ar an mBord a áirithiú nach mbíonn aon mhoill inseachanta ann ag céim ar bith den phróiseas achomhairc agus tá cuspóir reachtúil aige cásanna a chinneadh laistigh de ocht seachtaine déag nó de cheithre mhí de réir mar is cuí 11 3 Is de dhualgas gach ball fostaí de chuid an Bhoird a gan é í féin a iompar ar shlí mhímhacánta ná ar shlí a d fhéadfadh droch chlú a tharraingt ar an mBord nó a d fhéadfadh dochar a dhéanamh d éifeacht na slí ina gcomhlíonann an Bord a fheidhmeanna agus b bheith inniúil éifeachtach cúirtéiseach agus proifisiúnta agus a d h ualgais á gcomhlíonadh aige aici 12 CUMARSÁID MHíCHUÍ 12 1 Faoi Alt 114 d Acht na bliana 2000 ní ceadmhach de réir dlí do dhuine ar bith cumarsáid a dhéanamh leis an gCathaoirleach le gnáthbhall de chuid an Bhoird le fostaí le comhairleach ná le comhairleoir ná le duine ar bith eile a mbaineann an Bord leas as a s h eirbhísí chun críche tionchar míchuí a imirt ar bhreithniú nithe is cúram don Bhord ná ar chinneadh an Bhoird maidir le haon ní dá shórt Is de dhualgas aon duine mar sin ar chumarsáid mar sin a fháil gan aon aird eile a thabhairt air ach í a chur i láthair an Bhoird gan mhoill 13 NÓSANNA IMEACHTA DO BHAILL AN BHOIRD 13 1 Leagtar amach i bhfo alt 148 1 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú na riachtanais reachtacha a bhaineann leis an ní seo 13 2 I gcás ina bhfuil leas airgid nó aon leas tairbhiúil eile ag ball de chuid an Bhoird in iarratas nó achomharc ar bith nó in aon ghnó eile a thagann faoi bhráid an Bhoird lena chinneadh faoi achtachán ar bith nó a bhaineann le haon cheann díobh sin seo mar a dhéanfaidh sé sí a nochtfar nádúr an leasa don Chathaoirleach agus do bhaill eile an Bhoird cuirfidh sé sí in iúl don Rúnaí é leis agus coimeádfaidh an Rúnaí clár de gach fógra dá shórt b ní bheidh sé sí rannpháirteach ná ní fhreastalóidh sé sí ar chruinniú ar bith ag a bpléifear ná ag a gcinnfear an ní c ní fhéachfaidh sé sí le tionchar a imirt ar chinneadh ná ar aon nós imeachta de chuid an Bhoird maidir leis an ní sin 13 3 Nuair a bhíonn comhad á chur i láthair ag ball ag cruinniú den Bhord ní foláir do gach ball eile atá i láthair aon trasnaíl leasa a d fhéadfadh a bheith ann a nochtadh I gcás ina gcinneann Cathaoirleach an chruinnithe go bhfuil trasnaíl leasa ann ní bheidh an ball i gceist rannpháirteach ina dhiaidh sin ná ní fhreastalóidh sé sí ar aon chruinniú ag a mbeidh an cás sin á phlé ná á chinneadh 13 4 I gcás ina dtagann ceist chun cinn cibé an bhfuil trasnaíl leasa ann nó nach bhfuil seachas sa chás dá dtagraítear ag 13 3 is é Cathaoirleach an Bhoird nó an Leas Chathaoirleach in éagmais an Chathaoirligh a chinnfidh an ní 13 5 Nuair a bhíonn comhad á chur i láthair an Bhoird ag ball ní foláir gach ceist a bhfuil tábhacht léi a tharraingt anuas lena n áirítear nithe a bhaineann le nós imeachta agus pointí teicniúla Is de dhualgas gach baill an t achomharc a chur i láthair go hoibiachtúil agus ní foláir deis chuí a thabhairt do na baill eile atá i láthair chun a dtuairimí a thabhairt sula ndéanfar cinneadh 14 NÓSANNA IMEACHTA D FHOSTAITHE DO DHAOINE EILE A DHÉILEÁLANN LE CÁSANNA 14 1 Leagtar amach i bhfo alt 148 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna leasú na riachtanais reachtacha a bhaineann leis an ábhar seo 14 2 I gcás ina bhfuil leas airgid nó aon leas tairbhiúil eile ag fostaí de chuid an Bhoird ag Cigire a fhaigheann táille in aghaidh an cháis ag comhairleach nó ag comhairleoir in achomharc nó i ní ar bith eile atá le cinneadh ag an mBord nó a bhaineann le haon cheann díobh sin géillfidh sé sí do na riachtanais seo a leanas a ní imreoidh sé sí tionchar ná ní fhéachfaidh sé sí le tionchar a imirt ar phróiseáil an cháis ná ar chinneadh an Bhoird maidir leis an ní b nochtfaidh sé sí i scríbhinn don Rúnaí nádúr a leasa agus géillfidh sé sí d aon orduithe a d fhéadfadh an Bord a thabhairt maidir leis an ní 14 3 I gcás ina meastar go bhfuil leas airgid nó aon leas tairbhiúil eile ag fostaí de chuid an Bhoird ag Cigire a fhaigheann táille in aghaidh an cháis ag comhairleach nó ag comhairleoir in achomharc nó i ní ar bith eile atá le cinneadh ag an mBord nó a bhaineann le haon cheann díobh sin taifeadfar é sin i bhfoirm mheabhráin agus tabharfar an comhad ar ais don Stiúrthóir Pleanála don Leas Stiúrthóir Pleanála nó do mhaoirseoir eile mar is cuí lena athshannadh Cuirfidh an té atá i gceist an meabhrán ar aghaidh chuig an Rúnaí a choimeádfaidh clár de nithe mar sin 15 COMHAID AGUS OBAIR EILE A SHANNADH 15 1 Is é is brí le sannadh 1 obair lena n áirítear comhad nó ní eile a shannadh d fhostaí do Chigire do chomhairleach do chomhairleoir nó do dhuine eile a mbaineann an Bord leas as a seirbhísí chun tuarascáil moladh a ullmhú nó chun gnó eile a dhéanamh a bhaineann le cás nó 2 comhad nó ní eile a leithdháileadh ar bhall de chuid an Bhoird lena bhreithniú nó lena chur faoi bhráid an Bhoird 15 2 Ní dhéileálfaidh ball ná duine eile dá dtagraítear i 15 1 le haon chás i gcáil ar bith thar ceann an Bhoird mar a raibh baint aige aici leis uair ar bith roimhe sin ar bhonn pearsanta ná thar ceann fostóra a bhí aige aici roimhe sin ná mar bhall d aon eagraíocht eile ná d aon chomhlacht deonach 15 3 Ní dhéileálfaidh ball ná duine eile dá dtagraítear i 15 1 go feasach le comhad ná le haon ghnó eile ná ní bheidh sé sí rannpháirteach i gcinneadh cáis maidir lena g h archomharsanacht féin ná maidir le daoine atá ar aithne go maith aige aici ar bhonn pearsanta 15 4 Ní dhéileálfaidh ball ná duine eile dá dtagraítear i 15 1 go feasach le comhad a bhaineann le húdarás pleanála ná le cleachtas príobháideach mar a raibh sé sí fostaithe sa dá bhliain díreach roimhe sin ná le haon eagraíocht dheonach ná gairmiúil ar bhall nó ar ball di an té i dtrácht sa tréimhse dhá bhliain díreach roimhe sin 15 5 Ní dhéileálfaidh ball ná duine eile dá dtagraítear i 15 1 go feasach le comhad ná ní bheidh sé sí rannpháirtach i gcinneadh aon cháis a bhaineann le talamh gnó ná leasanna gairmiúla atá ainmnithe ina d h earbhú leasanna ná a bhféadfadh impleachtaí a bheith aige d aon ní atá ainmnithe sa dearbhú sin 15 6 I gcás ina bhfuil amhras mar gheall ar aon cheist a eascraíonn faoi 15 2 15 3 15 4 nó 15 5 is é an Cathaoirleach a réiteoidh an cheist i gcás bhaill de chuid an Bhoird an Rúnaí i gcás na foirne riaracháin nó an Stiúrthóir Pleanála i gcás fhoireann na Cigireachta 15 7 Ní dhéileálfaidh ball ná fostaí de chuid an Bhoird leis an bpróiseas cinnteoireachta ná ní bheidh sé sí rannpháirteach in aon chás mar a measann sé sí go bhféadfadh an bhainteacht sin dealramh de chlaonadh oibiachtúil a thabhairt is é sin go bhféadfadh an bhainteacht sin bheith ina údar réasúnta le himní go mb fhéidir go raibh an cinnteoir nó an próiseas as ar lean an cinneadh claon nó go measfadh breathnóir réasúnta nár phróiseas cinnteoireachta neamhchlaon a bhí ann In aon chás ina bhfuil amhras maidir leis an gceist sin ba cheart do bhall rialú a lorg ón gCathaoirleach agus ba cheart d fhostaí rialú a lorg ón bPríomh Oifigeach 15 8 Ní iarrfaidh aon bhall ná aon fhostaí seachas an Cathaoirleach comhad ar leith a bheith sannta dó di 15 9 I gcás ina sanntar comhad ar bhall nó ar fhostaí de chuid an Bhoird nó ar dhuine eile atá in aon cheann de na catagóirí a dtugtar breac chuntas orthu i bparaghraif 15 2 15 3 15 4 15 5 nó 15 r 7 cuirfear an comhad ar ais go dtí an sannóir lena athshannadh 16 AN CÓD IOMPAIR A SCAIPEADH 16 1 Scaipfidh an Bord an Cód Iompair ar gach ball agus fostaí agus cuirfidh sé daoine eile lena mbaineann ar an eolas mar gheall ar an gcód de réir mar is gá Gach duine a fhaigheann an cód admhóidh siad go bhfuair agus go dtuigeann siad é AGUISíN 1 RIACHTANAIS REACHTÚLA 1 CÓD IOMPAIR ALT 150 MAR A BHAINEANN SÉ LEIS AN MBORD PLEANÁLA 1 1 Foráiltear in Alt 150 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 go nglacfaidh An Bord Pleanála cód iompair chun déileáil le trasnaíl leasa agus le muinín an phobail a chur ar aghaidh in a sláine a seoltar a ghnó 1 2 Is éard a bheidh i gcód iompair ráiteas scríofa ina leagfar amach beartas an Bhoird ar na nithe seo a leanas ar a laghad 1 nochtadh leasanna agus gaolta i gcás gur ní ábhartha maidir le hobair an Bhoird na leasanna agus na gaolta 2 ballraíocht in eagraíochtaí i gcumainn agus i gcomhlachtaí eile cibé gairmiúil nó eile 3 ballraíocht nó leasanna airgeadais eile i gcuideachtaí i gcomhpháirtíochtaí nó i bhforais eile 4 dul i mbun oibre nach obair í thar ceann an Bhoird le linn aon tréimhse fostaíochta leis an mBord nó ina dhiaidh cibé mar chomhairleach mar chomhairleoir nó i gcáil éigin eile 5 glacadh le bronntanas le hurraíocht le comaoin nó le gar 6 nochtadh eolais maidir le nithe a bhaineann le hobair an Bhoird 7 an nós imeachta cuí a leanúint maidir le feidhmeanna an Bhoird lena n áirítear na nósanna imeachta maidir le achomhairc agus iarratais phleanála a phróiseáil deonú ceada a bheadh ina shárú ábhartha ar an bplean forbartha agus baill nó fostaithe ag nochtadh aon uiríoll a rinneadh leis na baill nó leis na fostaithe sin cibé i scríbhinn nó ar shlí eile maidir leis na nithe sin 1 3 Beidh feidhm ag an chuid seo maidir le o ball de chuid an Bhoird agus o fostaí de chuid an Bhoird nó le duine ar bith eile a mbaineann an Bord leas as a s h eirbhísí agus atá de rang de thuairisc nó de ghrád arna bhforordú chun críocha an ailt seo féach alt 3 den Aguisín seo do shonraí daoine forordaithe 1 4 Coinníoll de bheith ceaptha

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/about/conduct_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  chun iniúchadh poiblí a dhéanamh Tar éis cinneadh an Bhoird a bheith déanta tá gach ábhar a bhaineann leis an gcinneadh sin ar fáil go poiblí Tabhair faoi deara le do thoil má thosnaíonn cás dlí in aghaidh an Bhoird de dheasca rud éigin clúmhillteach is féidir leis an mBord slánú a fháil ón duine a rinne nó a scríobh an rud clúmhillteach Caithfear a thuiscint nach bhfuil cúram nó

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/publications/2010/defamation_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  a cheannach ón údarás pleanála ar chostas réasúnta 11 An bhfuil cinntí nó coinníollacha áirithe a dhéanann údarás pleanála faoi iarratas pleanála nach féidir achomharc a dhéanamh ina leith Ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord i gcás go gcinneann údarás pleanála cead a dhiúltú bunaithe ar mhainneachtain san am atá caite ag forbróir nó duine gaolmhar an cead a fuarthas roimhe sin a chomhlíonadh agus nach neamhníonn an Ard Chúirt an cinneadh sin Ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord in aghaidh cinnidh go ndeonófaí cead de dhroim cead imlíneach a bheith deonaithe i ndáil le haon ghné den chinneadh a cinneadh sa chead imlíneach Tríd is tríd ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord maidir le coinníollacha in aghaidh ranníocaí airgeadais a fhorchuirtear faoi Scéimeanna Ranníocaí Forbartha nó Scéimeanna Ranníocaí Forbartha Forlíontacha Mar sin féin ceadaítear achomhairc a dhéanamh in aghaidh coinníollacha ranníocaíochta speisialta a fhorchuireann údarás pleanála agus ceadaítear achomhairc a dhéanamh freisin i gcás go measann forbróir nach raibh téarmaí Scéim Ranníocaí Forbartha nó Scéim Ranníocaí Forbartha Forlíontacha curtha i bhfeidhm go cuí I gcásanna den sórt sin más rud é nach mbíonn aon achomharc eile féach ceist 20 in aghaidh chinneadh an údaráis pleanála ní féidir leis an mBord déileáil ach leis an ábhar atá faoi achomharc agus féadfaidh an t údarás pleanála an deonú ceada a dhéanamh ainneoin an achomhairc chuig an mBord ar choinníoll go dtugann an té atá ag déanamh an achomhairc urrús go n íocfar méid iomlán an ranníoca nó an ranníoca speisialta de réir mar is cuí 12 An féidir liom mo thuairimí a chur in iúl don Bhord gan achomharc a dhéanamh I gcás go mbíonn achomharc déanta cheana féin féadfaidh duine ar bith seachas aon pháirtí atá páirteach leis an achomharc cheana féin a bheith ina bhreathnóir agus aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh ar an achomharc Is féidir cóip den achomharc a fheiceáil ag oifig an údaráis pleanála Is é an teorainn ama a ceithre seachtaine ag tosú ar an lá a bhfaigheann an Bord an t achomharc nó ón achomharc deiridh i gcás go ndéantar níos mó ná cheann amháin d aighneachtaí nó do thuairimí nó b I gcás go mbíonn Ráiteas Tionchar Comhshaoil curtha isteach Is ceithre seachtaine c an teorainn ama ag tosú ar an dáta a bhfoilsíonn an Bord fógra go bhfuil sé faighte aige nó i gcás gur iarr an Bord ar an iarratasóir fógra láithreáin nó fógra nuachtáin eile a fhoilsiú is tréimhse ceithre seachtaine an teorainn ama ag tosú ar dháta fhoilsiú an fhógra Mar sin i cás a thuas má fhaightear achomharc ar an gCéadaoin an 2ú lá de mhí is é an data deiridh chun aighneachtaí no tuairimí ar an achomharc a fháil ó bhreathnóir ná an Mháirt an 29ú lá ní Céadaoin an 30ú lá den mhí chéanna Tá áis fhéilire ar láithreán gréasáin an Bhoird chun cuidiú leat an lá deiridh a ríomh le haighneacht tuairim a dhéanamh Féach freisin ceisteanna 29 30 agus 31 maidir le teorainneacha ama Más rud é go ndéantar an t achomharc nó na hachomhairc ar fad i gcás go mbíonn níos mó ná cheann amháin ann a tharraingt siar ag duine daoine a rinne é seasfaidh cinneadh an údaráis pleanála agus beidh d aighneacht imithe as feidhm 13 Conas a fhéadfaidh mé mo thuairimí a chur in iúl don Bhord Ba cheart do bhreathnóir a h aighneacht nó a t h uairim a chur isteach i scríbhinn trí iad a sheoladh leis an bpost chuig An Rúnaí An Bord Pleanála 64 Sráid Mhaoilbhríde Baile Átha Cliath 1 nó iad a sheachadadh chuig oifigí an Bhoird Is iad na huaire oifige 9 15 R N go dtí 5 30 I N Luain go hAoine seachas saoirí poiblí agus laethanta eile a mbíonn na hoifigí dúnta 14 Cad a chaithfidh mé a chur le m aighneachtaí nó le mo thuairimí D ainm féin agus do sheoladh a chaithfear a lua go soiléir I gcás go ndéanann gníomhaire aighneachtaí nó tuairimí thar do cheann caithfidh sé nó sí a h ainm féin agus a s h eoladh féin a lua go soiléir chomh maith le d ainmse agus do sheoladh Ábhar na n aighneachtaí nó na dtuairimí caithfidh tú dóthain mionsonraí a thabhairt lena chur ar chumas an Bhoird an t iarratas an t achomharc a shainaithint go réidh m sh cóip de chinneadh an údaráis pleanála nó uimhir thagartha an achomhairc Forais iomlána na n aighneachtaí nó na dtuairimí agus ábhar agus argóintí tacaíochta Ní fhéadfaidh an Bord breithniú a dhéanamh ar aon aighneachtaí a chuirtear isteach tar éis na n aighneachtaí nó tuairimí curtha isteach ar dtús ach amháin faisnéis a iarrann an Bord go sonrach agus ní féidir leis an mBord aird a thabhairt ar shaincheisteanna neamhphleanála An táille cheart Tugtar comhairle duit an bhileog Treoir chun Táillí a íoc leis an mBord a léamh 15 Má bhíonn m achomharc nó mo thuairim neamhbhailí an féidir liom achomharc nó tuairim a ataisceadh Má chomhlíonann tú go hiomlán GACH CEANN de na ceanglais ag an tráth a ndéanann tú achomharc nó tuairim a ataisceadh ansin glacfar leis Is iad na ceanglais ná go gcaithfear an t achomharc nó an tuairim a fháil in am féach ceist 3 nó 12 de réir mar is cuí é a bheith déanta i gceart féach ceist 4 nó 13 agus an fhaisnéis agus na doiciméid ar fad a bheith leis féach ceist 5 nó 14 nuair a dhéantar ataisceadh Fiú má taisceadh táille cibé í a bheith ceart nó gan a bheith leis an achomharc nó tuairim neamhbhailí caithfidh an táille iomlán a bheith ag gabháil i gcónaí leis an achomharc nó tuairim nua Más rud é nach mbíonn an teorainn ama le haghaidh ataisceadh achomhairc nó tuairime nua imithe as feidhm ní ráthaíonn an Bord go dtabharfaidh sé fógra d achomharcóirí nó do breathnadóirí in am dóthanach chun achomharc nó tuairim nua a chur isteach laistigh den teorainn ama reachtúil 16 An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh Is féidir le páirtí atá páirteach leis an achomharc cheana féin iarratasóir údarás pleanála achomharcóir ach níl breathnóir san áireamh éisteacht ó bhéal a iarraidh ar an gcoinníoll go n íoctar an táille cheart neamh aisíoctha sa bhreis ar an táille achomhairc Caithfidh an t achomharcóir an t iarraidh a dhéanamh laistigh den tréimhse d achomharc a thaisceadh ach i gcás go mbíonn cóip den achomharc curtha chuig páirtí san achomharc nach é nó í an t achomharcóir féadfaidh sé nó sí an iarraidh a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ón dáta a gcuirtear an chóip chuige nó chuici Má iarrann tú éisteacht ó bhéal caithfidh tú fós na forais atá agat don achomharc a lua go hiomlán agus na ceanglais dhlíthiúla eile a chomhlíonadh nuair a bhíonn d achomharc á thaisceadh agat Tá de lánrogha ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarraidh nó gan iarraidh ó pháirtí agus ní thionólfaidh an Bord éisteacht ó bhéal de ghnáth ach amháin i gcás go gcabhróidh sé lena thuiscint ar chás atá sách casta nó nuair a mheastar go bhfuil saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist Féadfaidh an Bord freisin a ordú éisteacht ó bhéal a thionól lena chinneadh cibé an bhfuil achomharc déanta go huile agus go hiomlán d fhonn moill a chur ar an bhforbairt nó d fhonn íocaíocht airgid bronntanas comaoine nó aslaigh eile a fháil ó aon duine 17 Cad a tharlaíonn ansin Cuireann an Bord cóip den achomharc chuig an údarás pleanála i gcás achomharc tríú páirtí chuig an iarratasóir agus aon achomharcóir eile atá ann Bíonn ceithre seachtaine acusan chun a dtuairimí a chur in iúl Ní féidir leis an mBord breithniú a dhéanamh ar thuairimí a bhíonn déanach agus níl cead ag aon pháirtí tuilleadh mínithe a thabhairt ar a t h uairimí i scríbhinn tar éis iad a bheith curtha chuig an mBord 18 Cad a chuireann an Bord san áireamh agus cinneadh faoi achomharc á dhéanamh aige Go ginearálta caithfidh an Bord breithniú a dhéanamh ar an iarratas pleanála ábhar an achomhairc de novo i e amhail dá ndéanfaí an t iarratas orthu sa chéad áit agus an RTC más ann dó Déanfaidh an Bord cinneadh faoin iarratas ar mhaithe le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair agus na n iarmhairtí más ann dóibh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol Ní mór don Bhord aird a thabhairt ar chúrsaí ar nós beartas agus cuspóirí an phlean forbartha áitiúil treoirlínte pleanála an Aire treoirlínte pleanála réigiúnacha an Straitéis Náisiúnta Spásúlachta beartas agus cuspóirí an Rialtais agus an leas náisiúnta Ina theanntasan ní mór don Bhord breithniú ar fhorais an achomhairc ar chinneadh an údaráis pleanála áitiúil ar aon aighneachtaí nó tuairimí a cuireadh chuig an údarás pleanála agus nó chuig an mBord maidir leis an iarratas agus an achomharc de réir mar is cuí agus ar thuairisc agus ar mholadh chigire an Bhoird faoin achomharc 19 Conas is féidir leis an Bord cothrom na féinne a chinntíonn do chách Más rud é go measann an Bord gur cuí sin ar mhaithe leis an gceartas féadfaidh sé iarraidh ar aon pháirtí bhreathnóir nó aon duine nó comhlacht eile aighneachtaí nó tuairimí a chur isteach faoi aon ábhar a thagann chun cinn i rith an achomhairc Ceadóidh sé sin don Bhord mar shampla trácht a lorg ar aon ábhar suntasach nua a thagann chun cinn san achomharc Tá cumhachtaí ag an mBord freisin iarraidh ar aon pháirtí no breathnadóir aon doiciméad faisnéis etc a mheasann sé a bheith riachtanach a chur isteach Sonróidh an Bord teorainn ama dhá seachtain ar a laghad chun ábhar a iarrtar a chur isteach agus cuirfear an teorainn sin i bhfeidhm go docht 20 An féidir leis an mBord nithe nár ardaíodh san achomharc a bhreithniú Is féidir Mar a luadh ag 18 thuas go hiondúil bíonn ar an mBord an t iarratas a bhreithniú as an nua Seachas sna himthosca a luaitear i gceist 21 a leanann seo breithníonn an Bord na saincheisteanna pleanála iomchuí a bhaineann leis an iarratas agus é ag cinneadh an cháis cibé ar ardaíonn an t údarás pleanála páirtithe eile nó breathnadóirí ar bith iad nó nár ardaigh Mar atá luaite in 19 thuas má thagann saincheist nua chun cinn tabharfar an deis do na páirtithe agus do na breathnadóirí trácht a dhéanamh orthu sin 21 Cad iad na himthosca inar féidir leis an mBord an t iarratas a bhreithniú de novo I gcás go mbaineann achomharc le coinníollacha atá ag gabháil le cinneadh údarás áitiúil cead a dheonú agus leis na coinníollacha amháin agus nach mbíonn aon achomharc eile ann féadfaidh an Bord a chumhachtaí roghnacha a úsáid gan an t iarratas a bhreithniú de novo Ina áit sin féadfaidh sé treoracha a eisiúint don údarás pleanála na coinníollacha a leasú a bhaint amach nó coinníollacha nua a chur leis an gcinneadh I gcás go gcinneann sé gan úsáid a bhaint as a chumhachtaí roghnacha féadfaidh an Bord cead a dheonú nó a dhiúltú don fhorbairt fiú i gcás gurb iad na coinníollacha amháin a ndearnadh achomharc orthu Ach féach freisin ar phointe 11 c a bhaineann le coinníollacha na Scéime Ranníocaí Forbartha agus Forlíontacha agus ranníocaí speisialta a bhféadfadh forálacha éagsúla a bheith bainteach leo 22 An féidir leis an mBord forálacha an Phlean Forbartha áitiúil a shárú Is féidir Féadfaidh an Bord cé go bhfuil sé faoi oibleagáid aird a tabhairt ar fhorálacha an phlean forbartha áitiúil aon cheann de na forálacha dá leithéid a shárú in imthosca áirithe In imthosca ina gcinneann an t údarás pleanála cead a dhiúltú ar na forais go sáraíonn an fhorbairt atá beartaithe an Plean Forbartha go hábhartha féadfaidh an Bord an cead a dheonú ar achomharc ach amháin más rud é go measann sé go bhfuil tábhacht straitéiseach nó náisiúnta leis an bhforbairt atá beartaithe nó go bhfuil cuspóirí codarsnacha sa Phlean Forbartha nó nach bhfuil na cuspóirí luaite go soiléir chomh fada agus a bhaineann leis an bhforbairt atá beartaithe nó gur chóir cead a dheonú le haird ar threoracha pleanála réigiúnacha don cheantar treoirlínte Aireachta treoracha polasaí Aireachta oibleagáidí reachtúla aon údarás áitiúil sa cheantar agus aon pholasaí iomchuí de chuid an Rialtais nó de chuid aon Aire Rialtais nó gur chóir cead a dheonú le haird ar phatrún forbartha agus ar cheadanna a deonaíodh sa cheantar ó rinneadh an Plean Forbartha Féadfaidh an Bord ar ndóigh cead a dhiúltú ar chúiseanna eile fiú i gcás go mbeadh an fhorbairt atá beartaithe de réir fhorálacha an Phlean Forbartha áitiúil 23 Cad é an teorainn ama chun achomhairc a chinneadh Is é cuspóir reachtúil an Bhoird cinneadh a dhéanamh nó déileáil le hachomhairc laistigh de 18 seachtaine Mar sin féin más rud é nach measann an Bord go bhfuil sé indéanta nó cuí teacht ar chinneadh laistigh de 18 seachtaine m sh mar gheall ar mhoill ag eascairt as éisteacht ó bhéal a thionól cuirfidh sé na cúiseanna dó sin in iúl do na páirtithe agus caithfidh sé a rá cathain a bhfuil sé ar intinn ag an mBord an cinneadh a dhéanamh 24 Cén cineál cinnidh atá indéanta ag an mBord agus an gcuirfear in iúl dom é Cuirfear Go hiondúil déanfar cinneadh chun cead cead imlíneach a dheonú cead a dheonú de dhroim cead sracléaráide a bhfuil nó nach bhfuil coinníollacha ag dul leis nó cead cead imlíneach a dhiúltú Ach féach ceist 21 thuas a thagraíonn do chineálacha eile cinnidh atá indéanta ag an mBord Tabharfar fógra tríd an bpost do gach páirtí agus breathnadóir san achomharc Cuirtear cóip de Thuarascáil an Chigire Treoir an Bhoird m sh cibé deonú nó diúltú cé na coinníollacha más ann dóibh a ba chóir a chur leis an gcead aon treoracha eile etc agus ordú cinnidh an Bhoird ar láithreán gréasáin an Bhoird ag www pleanala ie Beidh cúiseanna agus tuisceanna chinneadh an Bhoird san ordú cinnidh agus in aon chás nach nglacann an Bord le moladh an Chigire i ndáil le cead a dheonú nó a dhiúltú na príomhchúiseanna gan glacadh leis 25 An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach Tá Ní féidir agóid a dhéanamh in aghaidh cinnidh an Bhoird ach is féidir bailíocht an chinnidh i ndlí a cheistiú Nuair is mian le duine agóid dhlíthiúil a chur in aghaidh cinnidh an Bhoird caithfear é sin a dhéanamh trí athbhreithniú breithiúnach amháin Tá na forálacha chun agóid dhlíthiúil a chur in aghaidh cinnidh an Bhoird le fáil in ailt 50 50A agus 50B san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna ionadú le halt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt Bonneagar Straitéiseach 2006 le hailt 32 agus 33 den Acht um Pleanáil agus Forbairt leasú 2010 agus le hailt 20 agus 21 den Acht Comhshaoil Forálacha Ilghnéitheacha 2011 Ní féidir ceistiú a dhéanamh in aghaidh cinnidh an Bhoird ach amháin trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna I R Uimhir 15 de 1986 Faoi réir fho alt 50 6 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 déanfar iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach laistigh den tréimhse 8 seachtain den dáta a rinne an Bord an cinneadh nó laistigh d aon síneadh ama a cheadaíonn an Ard Chúirt faoi fho alt 50 8 Tabhair faoi deara nuair atá athbhreithniú breithiúnach i gceist faoi alt 50 nach féidir ach bailíocht an chinnidh a cheistiú agus ní thugann an Chúirt aon chinneadh faoi fhiúntas na forbartha ó thaobh prionsabail pleanála cuí nó forbairt inchothaithe na háite nó éifeachtaí ar an timpeallacht Tá sé leagtha síos in alt 50 nach ndeonófar cead d athbhreithniú breithiúnach muna bhfuil an Chúirt sásta go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun argóint a dhéanamh go bhfuil an cinneadh neamhbhailí nó gur ceart é a neamhniú agus go bhfuil suim shásúil ag an iarratasóir leis an ábhar i gceist san iarratas nó i gcásanna a bhaineann le measúnacht tionchair timpeallachta gur eagraíocht í an t iarratasóir a chomhlíonann coinníollacha áirithe Tá forálacha in alt 50B mar gheall ar chostais maidir le himeachtaí san Ard Chúirt i dtaobh athbhreithniú breithiúnach i gcásanna áirithe lena n áirítear imeachtaí faoi chinntí nó gníomhartha de bhun dlí de chuid an Stáit lena dtugtar éifeacht do na forálacha faoi rannpháirtíocht an phobail agus rochtain ar an gceartas atá leagtha amach i dTreoir 85 337 CEE i e an Treoir faoi mheasúnacht tionchair timpeallachta agus na pleananna agus clár áirithe ar an timpeallacht a mheasúnú Is í an fhoráil ghinearálta in imeachtaí lena mbaineann alt 50B ná go n íocfaidh gach páirtí a chostais féin Is féidir leis an gCúirt costais a bhronnadh i gcoinne aon pháirtí i gcásanna áirithe Chomh maith le sin tá forálacha i bhfeidhm ionas gur féidir leis an gCúirt iomlán a chostas nó cuid díobh a bhronnadh ar an iarratasóir in aghaidh fhreagróra nó fhógrapháirtí i gcásanna ina bhfaightear faoiseamh mar gheall ar gníomhú nó neamhfheidhm an fhreagróra nó an fhógrapháirtí Is féidir eolas ginearálta a fháil maidir leis na nósanna imeachta a bhaineann le hathbhreithniú breithiúnach ar an suíomh idirlín www citizensinformation ie Séanadh Tá an t eolas thuas tugtha mar threoirlíne Ní éilítear gur léirmhíniú dlí faoi na forálacha ábhartha atá ann agus dá mbeadh sé ar intinn ag éinne cás dlí a thógáil in aghaidh an Bhoird bheadh sé inmholta comhairle dlí a fháil ar dtús 26 An féidir cás dlí a chur i mo leith de bharr ráiteas déanta agam in achomharc nó aighneacht Is féidir Caithfidh aon duine a ghlacann páirt i gcásanna os comhair an Bhoird a bheith cúramach nach ndéanfar aon ráiteas clúmhillteach i gcoinne daoine nó eagraíochtaí áirithe Is féidir le daoine cásanna dlí a chur in aghaidh na rannpháirtithe féin de dheasca aon rud clúmhillteach a bhí ráite ag na rannpháirtithe sin in achomharc nó in aighneacht agus ba cheart aon ráiteas clúmhillteach a sheachaint I gcónaí nuair a fhaigheann an Bord aighneachtaí tá said scaipthe amach do rannpháirtithe

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/guide/appeal_guide_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  cáipéisí a cheannach Foráiltear faoin Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar 2000 nach dtagann cóipeáil ar ábhar ná ábhar a chur ar fáil don phobal chun críche an t ábhar a bheith le scrúdú in áit eile nó ag tráth eile trasna ar an gcóipcheart sa chás go mbíonn ábhar ar fáil lena scrúdú ag an bpobal de dhroim ceangaltais faoin reachtaíocht nó é ar chlár reachtúil Ina ainneoin sin foráiltear faoin Acht Cóipchirt chomh maith gur chóir don té a thugann cead teacht ar ábhar sa chás gur faoi na coinníollacha sin atá sé á chóipeáil cinntiú go mbíonn marc air a léiríonn gur chun críche scrúdaithe a chuirtear ar fáil é agus nach féidir aon úsáid eile a bhaint as an ábhar gan ceadúnas chuige sin ón té ag a bhfuil an cóipcheart Éilítear faoin Acht chomh maith nach foláir don té atá ag iarraidh ábhar dá shórt dearbhú a shíniú arna lua gur chun críche a scrúdaithe amháin atá an t ábhar á iarraidh Ní féidir cáipéisí ar chomhaid a thagann faoi réir an Achta a ligean amach gan dearbhú sínithe dá réir sin Bheadh líníocht pleananna agus mapaí san áireamh le cáipéisí den chineál sin Ní thiocfadh

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/about/publicaccess200605_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  reachtúil nó atá ar chlár reachtúil nach sáraítear an cóipcheart nuair a dhéantar cóip den ábhar sin nó nuair a chuirtear ar fáil don phobal é d fhonn go bhféadfar é a iniúchadh am eile nó in áit eile Ar a shon sin forálann an tAcht um Chóipcheart freisin nuair a dhéantar cóip d ábhar sna tosca sin go gcinnteoidh an duine atá ag ceadú na rochtana ar an ábhar seo go bhfuil marc soiléir air a thugann le fios gur le haghaidh an iniúchta amháin atá sé á cur ar fáil agus nach féidir aon úsáid eile a bhaint as gan cead shealbhóir an chóipchirt a fháil Éilíonn an tAcht freisin go síneoidh an duine atá ag iarraidh a leithéid d ábhar ráiteas a shonraíonn gur le haghaidh an iniúchta amháin atá an t ábhar ag teastáil Ní féidir cáipéisí i gcomhaid atá faoi réir an Achta a fhuascailt gan an ráiteas sínithe seo I measc cáipéisí den sórt seo áirítear léaráidí pleananna agus léarscáileanna Ní áirítear cinneadh ná treoir an Bhoird ná tuarascáil an chigire ná ordú an Bhoird 7 An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach Nuair is mian le duine agóid dhlíthiúil a chur in aghaidh cinnidh an Bhoird caithfear é sin a dhéanamh trí athbhreithniú breithiúnach amháin Tá na forálacha chun agóid dhlíthiúil a chur in aghaidh cinnidh an Bhoird le fáil in ailt 50 50A agus 50B san Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 arna ionadú le halt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt Bonneagar Straitéiseach 2006 le hailt 32 agus 33 den Acht um Pleanáil agus Forbairt leasú 2010 agus le hailt 20 agus 21 den Acht Comhshaoil Forálacha Ilghnéitheacha 2011 Ní féidir ceistiú a dhéanamh in aghaidh cinnidh an Bhoird ach amháin trí iarratas ar athbhreithniú breithiúnach faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna I R Uimhir 15 de 1986 Faoi réir fho alt 50 6 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 déanfar iarratas ar chead chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú breithiúnach laistigh den tréimhse 8 seachtain den dáta a rinne an Bord an cinneadh nó laistigh d aon síneadh ama a cheadaíonn an Ard Chúirt faoi fho alt 50 8 Tabhair faoi deara nuair atá athbhreithniú breithiúnach i gceist faoi alt 50 nach féidir ach bailíocht an chinnidh a cheistiú agus ní thugann an Chúirt aon chinneadh faoi fhiúntas na forbartha ó thaobh prionsabail pleanála cuí nó forbairt inchothaithe na háite nó éifeachtaí ar an timpeallacht Tá sé leagtha síos in alt 50 nach ndeonófar cead d athbhreithniú breithiúnach muna bhfuil an Chúirt sásta go bhfuil forais shubstaintiúla ann chun argóint a dhéanamh go bhfuil an cinneadh neamhbhailí nó gur ceart é a neamhniú agus go bhfuil suim shásúil ag an iarratasóir leis an ábhar i gceist san iarratas nó i gcásanna a bhaineann le measúnacht tionchair timpeallachta gur eagraíocht í an t iarratasóir a chomhlíonann coinníollacha áirithe Tá forálacha in alt 50B mar gheall ar chostais maidir le himeachtaí san Ard Chúirt i dtaobh athbhreithniú breithiúnach i gcásanna

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/about/procedures_publicaccess_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  bhfoirm nó ar mhodh ar leith Ní gá a rá cad chuige atá an t iarratas á dhéanamh Teorainneacha Ama ar Chinntí tar éis Iarratais Ceanglaítear ar an mBord Pleanála freagairt a thabhairt ar aon iarratas AIE tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an t iarratas a fháil ach amháin i gcásanna ina gcuirtear in iúl don té a rinne an t iarratas roimh dheireadh na tréimhse sin nach féidir an t iarratas a chomhlíonadh i ngeall ar mhéid nó ar chastacht an eolais chomhshaoil iarrtha I gcás ina gcuirtear an cinneadh siar ní mór a shonrú san fhógra a thugtar don té a dhéanann an t iarratas an dáta ar a ndéanfar an cinneadh agus ní bheidh sin níos déanaí ná 2 mhí ón dáta ar a bhfaightear an t iarratas I gcás nach gcuirtear cinneadh in iúl don iarrthóir laistigh den tréimhse ábhartha measfar go ndearna an Bord Pleanála cinneadh chun diúltú don iarratas ar dháta éaga na tréimhse sin Cinneadh ar Iarratas Tá an Bord Pleanála i dteideal diúltú d iarratas go hiomlán nó go páirteach ar an mbonn inter alia go mbeadh éifeacht dhíobhálach aige ar rúndacht eolas pearsanta nó ar rúndacht imeachtaí an Bhoird Phleanála i gcás ina ndéantar an rúndacht sin a chosaint ar shlí eile faoin dlí nó i gcás ina mbaineann iarratas le hábhar atá á thabhairt chun críche Féadann sé leis iarratas a dhiúltú ar an mbonn gur léir go bhfuil an t iarratas míréasúnta ag féachaint do mhéid nó raon an eolais iarrtha nó go bhfuil an t iarratas curtha i bhfocail atá róghinearálta I gcás ina ndiúltaítear d iarratas déarfar cad é an fáth nó na fáthanna leis an diúltú i bhfógra an diúltaithe agus léireofar leis gur féidir athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh a iarraidh Athbhreithniú Inmheánach ar Chinneadh I gcás inar diúltaíodh d iarratas ar rochtain ar eolas go hiomlán nó go páirteach féadann an té a dhéanann an t iarratas iarraidh ar an mBord Pleanála an cinneadh tosaigh sin a athbhreithniú Ní mór aon iarratas dá shórt ar athbhreithniú a dhéanamh tráth nach déanaí ná mí amháin tar éis an cinneadh tosaigh a bheith faighte Ba cheart a chur san áireamh leis gur duine nach mbeidh ceangal aige nó aici leis an gcinneadh tosaigh a dhéanfaidh an t athbhreithniú Ba cheart iarratas ar athbhreithniú inmheánach a sheoladh chuig An tOifigeach Eolais ar an Athbhreithniú Comhshaoil An Bord Pleanála 64 Sráid Mhaoilbhríde Baile Átha Cliath 1 Fón 01 858 8100 Facs 01 872 2684 R phost aie pleanala ie Ní mór don Bhord Pleanála cinneadh athbhreithnithe a chur in iúl duit laistigh de mhí ón uair a fhaightear iarratas ar athbhreithniú inmheánach Féadann an tOifigeach um Athbhreithniú Inmheánach an cinneadh tosaigh ar an iarratas a dhearbhú a éagsúlú nó a chealú agus más cuí scaoileadh eolais chomhshaoil a éileamh Achomharc chuig an gCoimisinéir Eolais Chomhshaoil Is féidir achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an athbhreithnithe inmheánaigh chuig an gCoimisinéir Eolais Chomhshaoil tráth nach déanaí ná

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/about/aie_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála: Freedom of Information
  Nuacht Cuardaigh Teagmháil Cabhair Saoráil faisnéise Mar is féidir faisnéis a fháil faoi n Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 Foirm iarratais ar chead rochtana ar Thaifid faoin ASF formáid PDF Leabhar Tagartha faoi Alt 15 de na ASF formáid PDF

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/about/foi/index_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive •