archive-ie.com » IE » P » PLEANALA.IE

Total: 323

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pleanála: Plean Gnímh Seirbhísí Custaiméirí2004 – 2009
  a chothú 12 CUSTAIMéIRí INMHEáNACHA A chinntiú go n aithnítear an fhoireann mar chustaiméirí inmheánacha agus go bhfaigheann siad tacaíocht chuí agus go dtéitear i gcomhcomhairle leo maidir le saincheisteanna a bhaineann le seachadadh seirbhísí Cuid 5 SEACHADADH AR SHEIRBHÍSÍ CUSTAIMÉIRÍ 1 CAIGHDEÁIN CUSTAIMÉIRÍ AR ARD CHAIGHDEÁN Prionsabal Ráiteas a fhoilsiú a leagann amach an cineál seirbhíse agus an caighdeán ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus é a chur ar taispeáint in áit fheiceálach ag pointe seachadta seirbhíse Seachadadh Mar a dúirt an Cathaoirleach sa Réamhfhocal tá caighdeán agus tráthúlacht ár gcinntí ar na príomhbhealaí chun sástacht chustaiméirí a mheas Cuireann na bearta seo a leanas le caighdeán chinntí an Bhoird Lucht pleanála innealtóirí agus saineolaithe eile cáilithe amháin a fhostaítear a fhaightear chun tuarascálacha a sholáthar don Bhord chomh maith le moltaí a dhéanamh agus comhairle a thabhairt ar chásanna aonair A chinntiú go bhfaigheann comhaltaí agus baill foirne forbairt ghairmiúil leanúnach agus oiliúint eile maidir le forbairtí i bpleanáil inmharthanacht chomhshaoil reachtaíocht riarachán acmhainní daonna teicneolaíocht an eolais seirbhísí corparáideacha agus nithe eile a bhaineann le feidhmiú éifeachtach na heagraíochta A chinntiú go nglactar cinntí maidir le mór fhorbairtí agus cásanna eile má bhaineann siad le pleanáil nó fasaigh nó prionsabail ag cruinnithe iomlána de chuid Bhord Pleanála nó ag cruinnithe a bhfuil an líon comhaltaí atá i láthair os cionn an cúoram reachtúil de thriúr comhalta Trína chinntiú go bhfuil nuair is cuí cinntí a rinne an Bord roimhe seo agus nó údaráis áitiúla bainteacha ar fáil don Bhord nuair a bhíonn cinntí á nglacadh ar chásanna ar leith Cúiseanna agus breithnithe iomlána do chinntí a thabhairt i dteanga shoiléir Chomh maith leis sin tá an Bord ag scrúdú bearta breise a chuideoidh le monatóireacht agus measúnacht a dhéanamh ar chaighdeán agus chomhsheasmhacht a chinntí ar achomhairc agus nithe eile Tráthúlacht is ea an príomhbheart eile a bhaineann le sástacht chustaiméirí Éilíonn an tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 ar an mBord mar dhualgas achomhairc tarchuir agus cinntí atá ar ordú ceannaigh éigeantaigh agus forbairtí bóthair a chinneadh chomh tapa agus is féidir Leagann sé cuspóir reachtúil ar an mBord cásanna den chineál sin a chinneadh laistigh de thréimhse 18 seachtain Tá cuspóir straitéiseach leagtha síos ag an mBord 90 de gach cásanna a thagann os a chomhair a chinneadh laistigh d ocht seachtaine déag Is iad na bearta atá glactha ag an mBord chun a chinntiú go gcomhlíonann sé a chuspóir reachtúil ná Acmhainní daonna leordhóthanacha curtha i bhfeidhm chun freastal ar an ualach oibre reatha nó ar ualach oibre a mbeifí ag súil leis ag aon am amháin Athbhreithniú ar struchtúir bhainistíochta agus eagraíochta Monatóireacht rialta ar chásanna aonair agus ar threochtaí go ginearálta chun a chinntiú go ndéileáiltear le cásanna ag gach céim den phróiseas ar bhealach tráthúil agus ag glacadh an chuspóra reachtúil de 18 seachtain san áireamh Thar shaolré an Phlean seo chomh maith leis na bearta thuas Cuirfimid ráiteas ar taispeáint ag an bhFáiltiú ar ár láithreán gréasáin agus ar fud oifigí a leagann amach an cinéal seirbhíse a sholáthraítear don chustaiméirí Cuirfimid cóip den Phlean Gnímh seo ar fáil ag Fáiltiú an Bhoird agus ar ár láithreán gréasáin Tabharfaimid cóip den Phlean Gnímh seo do gach fostaí agus cuirfear ar an eolas iad maidir lena ábhar Tabharfaimid cóip den Phlean Gnímh seo do gach mór gheallshealbhóir seachtrach Déanfaimid monatóireacht ar ár bhfeidhmíocht trí chártaí tuairimí poiblí a bheith ar fáil ag an bhFáiltiú agus ar ár láithreán gréasáin Déanfaimid scrúdú an féidir branda Quality Control Standard a bhaint amach 2 COMHIONANNAS ÉAGSÚLACHT Prionsabal A chinntiú go bhfuil cearta ann ar chóir chomhionann a bhunaigh an reachtaíocht chomhionannais agus freastal ar éagsúlacht chun cur le comhionannas do na grúpaí a chlúdaítear sa reachtaíocht chomhionannais faoi na forais inscne stádas pósta stádas teaghlaigh gnéaschlaonadh creideamh aois míchumas cine agus ball den Lucht Siúil Bacanna ar rochtain chuig seirbhísí do dhaoine i mbochtaine nó atá eisiach go sóisialta a aithint agus gníomhú chun deireadh a chur leo agus dóibh sin a bhfuil bacanna tíreolaíochta orthu rochtain a fháil ar sheirbhísí Seachadadh Tá an Bord tiomanta caitheamh go comhionann le gach custaiméir agus ag an am céanna meas á léiriú ar dhifríochtaí agus riachtanais daoine aonair Glacfar san áireamh éagsúlacht agus difríocht ar bhonn inscne stádas pósta stádas teaghlaigh aois míchumas cine gnéaschlaonadh creideamh agus ball den Lucht Siúil nuair is cuí Is é cuspóir an Bhoird ná tuiscint a fháil ar riachtanais ar thaithí ar chás agus ar an éagsúlacht ár gcustaiméirí Tuigimid go bhfuil oiliúint tábhachtach chun an fhoireann a ullmhú leis na scileanna riachtanacha agus cosc a chur ar idirdhealú agus chun comhionannas a chur chun cinn agus freastal ar éagsúlacht i measc ár gcustaiméirí THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO Déanfaimid taighde chun grúpaí a aithint nach mbíonn ábalta rochtain a fháil ar ár seirbhísí nó a mbíonn deacrachtaí acu sin a dhéanamh Déanfaimid idirchaidreamh le grúpaí a aithnítear ón taighde agus é mar aidhm deireadh a chur le bacanna ar rochtain chuig ár seirbhísí Cruthóimid timpeallacht agus cultúr atá airdeallach freagrach inniúil agus freagarthach do chomhionannas éagsúlacht Déanfaimid athbhreithniú i gcomhchomhairle le heagraíochtaí comhionannais ar gach sprioc a aithnítear sa phlean chun a chinntiú go gcuireann na spriocanna sin comhionannas chun cinn agus go ndéantar freastal ar éagsúlacht Déanfaimid dul chun a thuairisciú sa Tuarascáil Bhliantúil 3 ROCHTAIN FHISICIÚIL Prionsabal Oifigí poiblí glana inrochtaine a sholáthar a chinntíonn príobháideacht agus a chomhlíonann caighdeáin sábháilteachta agus ceirde agus mar chuid de sin rochtain do dhaoine faoi mhíchumais agus le riachtanais shonracha a éascú Seachadadh Tá an Bord tiomanta rochtain fhisiciúil chuí a sholáthar chuig a oifigí agus a chinntiú go gcomhlíonann gach áit oifige na caighdeáin sábháilteachta agus ceirde Chinntigh an Bord ina leagan amach ar a oifigí nua go mbeadh rochtain iomlán ag daoine faoi mhíchumas an fhoireann chomh maith le daoine ó bpobal ar a oifigí nua lena n áirítear áiteanna poiblí Áírítear ar ghnéithe den leagan amach rochtain éasca ar scrúdú comhad ar an idirlíon agus ar aimplitheoirí lúb induchtúcháin i seomraí móra cruinnithe THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO Déanfaimid athbhreithniú bliantúil ar áiteanna rochtaine poiblí chun leas freastal ar dhaoine faoi mhíchumas agus ar dhaoine le riachtanais shonracha eile Rachaimid i gcomhchomhairle lenár gcustaiméirí inmheánach agus seachtrach maidir le bacanna ar rochtain fhisiciúil Cinnteoimid go bhfuil comhaltaí foirne atá faoi mhíchumas páirteach sa phróiseas iniúchta Déanfaimid soláthar ar athruithe struchtúrtha a aithníodh sa phróiseas iniúchta Gheobhaimid eolas maidir le húsáid níos éifeachtaí a bhaint as láithreán gréasáin an Bhoird 4 EOLAS Prionsabal Cur chuige forghníomhach a ghlacadh chun eolas atá soiléir tráthúil agus cruinn a sholáthar atá ar fáil ag gach pointe teagmhála agus a dhéanann freastal ar riachtanais daoine le riachtanais shonracha A chinntiú go mbaintear leas iomlán as an póitéinseal a bhaineann le Teicneolaíocht an Eolais agus go gcomhlíonann an t eolas atá ar fáil ar láithreáin ghréasáin seirbhíse poiblí na treoirlínte ar fhoilseachán gréasán Leanúint d iarrachtaí chun rialacha rialacháin foirmeacha bileoga eolais agus nósanna imeachta a shimpliú Seachadadh Tá an Bord tiomanta córas achomharc pleanála soiléir agus trédhearcach a sholáthar Is é aidhm an Bhoird eolas cruinn agus soiléir a thabhairt dár gcustaiméirí i gcónaí Chomh maith leis sin tá an Bord faoi réir Alt 146 3 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 agus Acht na gComhphobal Eorpacha 1972 Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaoil 1998 ROCHTAIN PHOIBLÍ Alt 146 3 An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000 Bunaíodh córas Rochtain Phoiblí an Bhoird chun cur ar chumas daoine sa phobal ár gcustaiméirí féachaint ar a gcomhad achomhairc féin nó aon chomhad achomhairc ina iomláine Is féidir féachaint ar aon chomhad fad is go bhfuil cinneadh déanta ina leith ar an tríú lá oibre i ndiaidh an lae a cinneadh an cás Tá comhaid a ndearnadh cinneadh ina leith le dhá bhliain anuas le fáil ar éileamh d fhéadfadh áfach go mbeadh roinnt ócáidí teoranta ann nach mbeadh comhaid ar fáil De bharr teorainn spáis tá comhaid atá os cionn dhá bhliain d aois stóráilte lasmuigh agus d fhéadfadh go gcaithfí iad a ordú isteach Moltar glaoch ar an Rannóg Rochtana Poiblí roimh ré sula dtugann tú cuairt ar ár n oifigí chun go ndéanfaimid socrú an comhad a bheith réidh duit Is féidir cóipeanna a fháil d aon cháipéis sna comhaid ar an gcostas réasúnach a bhaineann lena n atáirgeadh Go ginearálta bíonn cinneadh an Bhoird Treoir agus Tuarascáil an Chigire le fáil le híoschóipeáil nó le priontáil ón láithreán gréasáin a thugtar cothrom le dáta go seachtainúil le cásanna a cinneadh Is féidir féachaint agus nó cóip a fháil de chomhaid a bhfuil cinneadh déanta ina leith ar ghnáth laethanta oscailte an Bhoird idir 10 am 12 30pm agus 2 30pm 4 30pm Tá bileog eolais mionsonraithe ar Rochtain Phoiblí le fáil ag an bhfáiltiú nó ar ár láithreán gréasáin nó sa phost Teileafón 01 858 8100 síneadh 203 nó 01 8737203 nó Lo Call 1890 275 175 síneadh 203 Faics 01 872 2684 Ríomhphost publicaccess pleanala ie Láithreán Gréasáin www pleanala ie ACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE Faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 tá sé d oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí taifid atá á choinneáil acu a scaoileadh faoi réir roinnt eisceachtaí Eisceacht amháin is ea rochtain ar chomhaid achomhairc mar go bhfuil siad seo ar fáil go poiblí cheana féin féach Rochtain Phoiblí Forálann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise go bhfuil sé de cheart ag gach duine ach níl siad teoranta do Rochtain a fháil ar thaifid atá á gcoinneáil ag an mBord Alt 6 Rochtain a fhail ar thaifid atá gcoinneáil ag an mBord ina bhfuil eolas pearsanta Alt 7 Ceartú ar eolas pearsanta a bhaineann leis an duine féin atá á choinneáil ag an mBord nuair atá an t eolas sin míchruinn neamhiomlán nó míthreorach Alt 17 D fhéadfadh duine iarratas Saoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn agus an táille chuí a chur faoi iamh Níl aon táille ar iarratais faoi Alt 7 eolas pearsanta Ba chóir an litir a sheoladh chuig An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise An Bord Pleanála 64 Sráid Mhaoilbhríde Baile Átha Cliath 1 Tá bileog eolais mionsonraithe ar iarratais Shaoráil Faisnéise le fáil ag an bhfáiltiú ar ár láithreán gréasáin agus sa phost Teileafón 01 858 8100 síneadh 295 nó 01 8737295 nó Lo Call 1890 175 275 síneadh 295 Faics 01 872 2684 Ríomhphost foi pleanala ie Láithreán Gréasáin www pleanala ie ROCHTAIN AR EOLAS AR AN GCOMHSHAOL Tá eolas a bhaineann leis an gcomhshaol faoi réir eisceachtaí áirithe atá á choinneáil ag an mBord le fáil faoi Rialacháin Acht na gComhphobal Eorpacha 1972 Rochtain ar Eolas ar an gComhshaol 1998 Ba chóir iarratais a dhéanamh chuig an Rúnaí Tá eolas ar an gComhshaol atá á choinneáil ag an mBord le fáil faoi fhorálacha Rochtain Phoiblí a tagraíodh dó níos túisce THAR THRÉIMHSE AN PHLEAN SEO Soláthróimid bileoga eolais cothrom le dáta ar na seirbhísí a sholáthraimid lena n áirítear bileoga eolais ar Conas Achomharc a dhéanamh chuig an mBord Táillí iníochta don Bhord Nósanna Imeachta a bhaineann le Rochtain Phoiblí Nósanna Imeachta ag Éisteachtaí ó Bhéal Ról na nIonadaithe Poiblí sa Phróiseas Achomhairc Achoimre ar chásanna a d fhéadfaí a sheoladh chuig an mBord le Cinneadh Foilseoimid ár bpríomhthascairí feidhmíochta ar bhonn ráithiúil ar ár Láithreán Gréasáin agus beidh sé le fáil ag an bhfáiltiú Scrúdóimid an féidir cóip dár gcinntí ar achomhairc agus cásanna eile a chur ar fáil ar ár láithreán gréasáin an lá i ndiaidh an lae a sínítear an t ordú cinnidh 5 TRÁTHÚLACHT AGUS CÚIRTÉIS Prionsabal Seirbhísí ar ardchaighdeán a sheachadadh ar bhealach cúirtéiseach tuisceanach agus lena laghad moille ag cothú timpeallachta ina bhfuil cóimheas idir an soláthróir agus an custaiméir Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun éascaíocht a chinntiú in idirbheartaíochtaí leanúnacha Seachadadh Ó chomhchomhairle le deireanaí lenár gcustaiméirí fuarthas amach go raibh an leibhéal cúirtéise a chuireann ár gcomhaltaí foirne ar fáil An Sásúil Tá an Bord an bhródúil as sin agus beartaíonn sé leanúint den leibhéal ard sin seirbhíse Mar a tugadh i gCuid 5 5 Seirbhísí Custaiméirí ar Ardchaighdeán tá tráthúlacht ar cheann de na príomhbhealaí chun sástacht chustaiméirí a mheas agus tá ár bpríomhchuspóirí maidir leis sin leagtha amach sa Chuid sin Leagann na hAchtanna um Pleanáil síos cuspóir reachtúil de 18 seachtain chun cásanna ar leith faoi na hachtanna sin a chinneadh Baineann tréimhse cuspóireach reachtúil de 4 mhí faoi Acht um Rialú Foirgníochta agus na hAchtanna um Thruailliú Uisce Ní bhaineann aon tréimhse cuspóireach reachtúil le hachomhairc faoin Acht um Thruailliú Aeir ná le cásanna áirithe eile faoi na hAchtanna um Pleanáil THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO Déanfaimid gach cás obair a chinneadh chomh tapa agus is féidir Déanfaimid gach iarracht ar bhonn leanúnach ár gcuspóir straitéiseach 90 de gach cásanna a chinneadh laistigh de 18 seachtain óna fháil Nuair nach féidir cás a chinneadh laistigh de 18 seachtain 4 mhí d achomhairc faoin Acht um Rialú Foirgníochta agus Acht um Thruailliú Aeir cuirfimid na páirithe bainteacha agus daoine eile ar an eolas agus an chúis atá leis agus an dáta a bhfuil súil againn an cás a chinneadh Nuair nach féidir an cás a chinneadh laistigh de 18 seachtain ar chúis éigin nach raibh súil leis cuirfimid páirtithe agus daoine eile ar an eolas chomh luath agus is féidir agus an chúis atá leis agus an dáta a bhfuil súil againn an cás a chinneadh Cinnteoimid freisin go ndéanfar monatóireacht ar chásanna den chineál sin agus go dtabharfar tosaíocht dóibh chun a chinntiú go ndéantar iad a chinneadh laistigh d am réasúnach agus chomh luath agus is féidir go dlíthiúil AR AN TEILEAFÓN Tabhairfaimid duit ár n ainm agus an Rannóg ina bhfuilimid ag obair nuair a fhreagraímid do ghlaoch Déanfaimid socruithe chun a chinntiú go bhfuil clúdach leordhóthanach i ngach rannóg chun glaonna a fhreagairt ag gach am le linn ghnáthuaire oibre Déanfaimid iarracht glaonna fóin a fhreagairt sula mbuaileann an fón ceithre uaire Abair go nglaofaimid ar ais mura féidir an fiosrú a shocrú ar an bpointe A laghad aistrithe glaonna is fearr é agus abair go gcuirfimid glaoch ar ais duit más gá Tabhairfaimid ainm an té duit a bhfuilimid ag aistriú an ghlao chuige chuici chomh maith leis an uimhir síneadh Beimid cuiditheach agus cúirtéiseach ag gach am Tabhairfaimid eolas soiléir duit atá éasca le tuiscint agus soiléirigh eolas más gá COMHFHREAGRAS Tabhair aitheantas do gach comhfhreagras laistigh de 7 lá oibre Déan gach iarracht freagra substainteach a thabhairt ar gach comhfhreagras i ndiaidh an chinnidh más féidir Mura féidir eiseofar freagra eatramhach san am sin Tabhair d ainm agus d uimhir teileafóin ar gach comhfhreagras FÁILTIÚ Cinntiú go bhfuil suaitheantas lena n ainm ar gach Fáilteoir Tar éis na céad teagmhála leis an bhfáilteoir gan aon duine a fhágáil leo féin níos mó ná 5 nóiméad roimh an gcéad teagmhála eile le comhalta den fhoireann Tabharfaidh comhaltaí foirne a bheidh ag freastal ort a n aimn duit Áit fháiltithe chairdiúil a bheith ar fáil a thugann eolas ar gach achomharc agus ar chásanna eile idir lámh cibé an trí úsáid ár gcóras ICT é fillteáin taifid nó eolas ó bhéal ón bhfoireann Measúnú agus athbhreithniú ar an áit fáiltithe ar bhonn leanúnach ÉISTEACHTAÍ Ó BHÉAL A chinntiú go mbíonn lipéad lena hainm ar an gCigire atá ag stiúradh na héisteachta ó bhéal ag gach éisteacht ó bhéal Má chuidíonn comhalta foirne leis an gCigire a chinntiú go mbíonn suaitheantais le hainm air uirthi A bheith cúirtéiseach le gach duine ag na héisteachtaí ó bhéal agus coimheas a tnúth ón gach duine eile 6 GEARÁIN Prionsabal Córas a choinneáil atá éasca le húsáid a bhfuil eolas ag an bpobal air atá trédhearcach agus a bhfuil rochtain air chun déileáil le gearáin faoin gcaighdeán seirbhíse a sholáthraítear Seachadadh Tá an Bord Pleanála tiomanta déileáil le gearáin faoi chaighdeán na seirbhíse a sholáthraítear Ní mór áfach idirdhealú a dhéanamh idir an tseirbhís a soláthraíodh agus an cinneadh achomhairc a rinneadh Tá sé de cheart ag custaiméirí gearán a dhéanamh má bhreithníonn siad nach bhfuil leibhéal oiriúnach seirbhíse faighte acu Cé gurb é ár n aidhm seirbhísí ar ardchaighdeáin a sholáthar aithnímid go bhféadfadh botúin agus moill tarlú Glacaimid leis go m fhéidir go mbeadh roinnt custaiméirí a bheadh míshásta agus a bheadh ag iarraidh gearáin a dhéanamh faoi chaighdeán na seirbhísí a fhaigheann siad THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO Soláthróimid cárta tuairimí foirm ghearáin ag an bhFáiltiú chun aon tuairimí nó gearáin a éascú Soláthróimid oiliúint don fhoireann ar conas déileáil le gearáin ó chustaiméirí agus treoirlínte nuair is gá chun cuidiú leis an bhfoireann déileáil le gearáin scríofa nó ó bhéal Déanfaimid athbhreithniú ar an Nós Imeachta a bhaineann le gearáin ó Chustaiméirí mar thoradh ar thaithí a fuarthas chun déileáil le gearáin Fórbrófar agus tabharfar isteach córas ríomhairithe chun monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar ghearáin chriticeoireacht a fuair an Bord Cinnteoimid go bhfuil aiseolas ó fheidhmiú an Nós Imeachta a bhaineann le gearáin ó chustaiméirí san áireamh san athbhreithniú ar ár seirbhísí Déanfaimid anailís agus tomhas ar an líon gearán a fhaightear an chéad bhliain den Phlean Gnímh Seirbhísí Custaiméirí seo Bainfear leas as an eolas chun táscairí a leagan síos do bhlianta eile an Phlean NÓS IMEACHTA A BHAINEANN LE GEARÁIN Nuair atá an duine atá ag déanamh gearáin go pearsanta nó ar an teileafón míshásta faoi gcaoi a bhfuiltear ag déileáil leis an ngearán tuairisceoidh an comhalta foirne atá i gceist é sin dá dhá m h aoirseoir agus labharfaidh an maoirseoir leis an ngearánach ag an am sin má tá sin indéanta nó cuirfidh an maoirseoir glaoch ar ais ar an ngearánach chomh luath agus is féidir Mura réitítear an gearán ag baint leasa as an nós imeachta thuas ba chóir an gearán a dhéanamh i scríbhinn nó trí ríomhphost chuig an Rúnaí Tá na sonraí teagmhála le fáil ag cúl an leabhráin seo Pléifear le gach gearán go cothrom agus go neamhchlaonta

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/publications/2005/csap_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive


 • Pleanála: Dréacht-Rialacháin Phleanála 2004, Leasuithe ar airteagail sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001
  an fhorbairt atá á beartú a nascadh le córas séarachais an údaráis áitiúil agus go gcuirfear iallach ar na hiarratasóirí a nUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a chur ar fáil Airteagal 23 Arna leasú sa chaoi is go gcealaítear an riachtanas atá ann mionsonraí áirithe a chur ar fáil Chomh maith leis sin d fhonn mionsonraí breise a éileamh má tá sé i gceist obair a dhéanamh ar struchtúr faoi chosaint agus ligean do na húdaráis phleanála cineálacha eile faisnéise breise a iarraidh a bheadh riachtanach le hiarratas a mheasúnú m sh grianghraif Airteagal 26 Arna leasú d fhonn is nach mbeidh feasta ar na húdaráis phleanála ach a thabhairt le fios sa chlár go ndearnadh iarratas neamhbhailí seachas mionsonraí an iarratais a thabhairt Airteagal 27 Leasaíodh an fhoráil a bhí roimhe ann go gcaithfí liosta na n iarratas pleanála a fuarthas i rith na seachtaine a fhoilsiú laistigh de thréimhse 3 lá oibre ó dheireadh na seachtaine sin 5 lá oibre a fhoráltar feasta in ionad 3 lá oibre Dá bharr seo is féidir anois an fhaisnéis a fhoilsiú lá ar bith den tseachtain seachas Dé Luain Dé Máirt nó Dé Céadaoin mar ba é an cás é roimhe seo Airteagal 28 Arna leasú d fhonn iallach a chur ar na húdaráis phleanála cóipeanna de na mapaí suímh a chur chuig na comhlachtaí a fhorordaítear de bhreis ar na hiarratais phleanála Airteagal 29 Arna leasú d fhonn ligean do na húdaráis phleanála glacadh le haighneachtaí tríú páirtithe etc an lá tar éis don tréimhse fhorordaithe dul in éag sa chás gur lá saoire poiblí nó lá a mbíonn oifigí an údaráis phleanála dúnta lá deireanach na tréimhse forordaithe áirithe Tá an chumhacht chéanna ag an mBord Pleanála Airteagal 33 2 Tá an t airteagal seo a choisc na húdaráis phleanála ar aon fhasnéis bhreise a lorg faoi chúrsaí a bhí faoi réir ag na coinníollacha a bhaineann le neamhbhailíocht á chealú Is minic a tharlaíonn sé go mbíonn an t iarratas bailí ar an bpáipéar ach go dteastaíonn faisnéis bhreise i ndiaidh iniúchadh an láithreáin Airteagal 35 Arna leasú d fhonn roinnt athruithe a dhéanamh ar na gnáthaimh i gcásanna ina mbíonn sonraí suntasacha breise san fhaisnéis bhreise a fuair an t údarás pleanála ag cur mar iallach ar an iarratasóir fógra láithreáin faoi Fhaisnéis Bhreise Pleananna Leasaithe a chur suas Chomh maith leis sin d fhonn iallach a chur ar an iarratasóir cóip den fhógra nuachtáin a éilítear i gcásanna den sórt a chur faoi bhráid an údaráis phleanála rud a chuirfidh tús leis an tréimhse ina measfar an fhaisnéis bhreise Airteagal 36 Arna leasú d fhonn a shoiléiriú gur féidir le daoine aighneachtaí a chur faoi bhráid na n údarás pleanála ach fógra a bheith tugtha go bhfuil an t údarás pleanála ag brath ar chead a dheonú i gcás ina sáródh an fhorbairt an plean forbartha ar bhealach suntasach Chomh maith leis sin lena chur san áireamh go n admhófar aighneachtaí tuairimí den sórt seo ar mhaithe

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/publications/2004/dpr2004_summaryofchanges_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála: PA0034
  aon le hoibreacha gaolmhara i gCalafort Bhaile Átha Cliath Bóthar Alexandra Baile Átha Cliath 1 Tuarascáil an Chigire Aguisín A Tuarascáil Aguisín B Tuarascáil Treoir an Bhoird dhátú Iúil 7 2015 Ordú an Bhoird Ordú an Bhoird Aguisín 1 An costas chun déileáil an iarratas Dáta an Leasaithe Deireanaigh 09 07 2015 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal Cásanna tagartha Údaráis Phleanála

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/PA0034/PA0034_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  IT Chun a bheith cinnte go mbeidh na córais sonraithe chun riachtanais ár gcustaiméirí a chomhlíonadh rinneamar Suirbhé ar Chustaiméirí idir Nollaig 2014 agus Eanáir 2015 Cuirtear príomhthorthaí an tsuirbhé i láthair sa doiciméad atá ar fáil anseo Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghlacadh leo siúd ar fad a ghlac páirt sa Suirbhé ar Chustaiméirí Is mór is fiú do thráchtaí agus d aiseolas agus muid ag iarraidh

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/pleanit_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Phlean nua Gníomhaíochta Custaiméirí
  Gníomhaíochta Custaiméirí Foilsíodh Cairt nua do Chustaiméirí agus Plean nua Gníomhaíochta Custaiméirí ar an 31ú lá de mhí an Mhárta 2014 Mionsonraítear aidhmeanna soláthairtí do seirbhís custaiméara ar ardchaighdeán atá ag An mBord Pleanála sa Chairt agus sa Phlean seo Tá cur síos déanta chomh maith iontu ar conas do bharúil nó do ghearán ar seirbhís custaiméara a chur in iúl don Bhord Cliceáil ar na naisc thíos chun an

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/customercharternews_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  Scáil agus ó Ghort Bréagóg go dtí An Com Treoir Ordú Iarratas ar Fhaisnéis Bhreise Tuarascáil an Chigire KA0023 Scéim Feabhsúcháin an Bhóthair N86 ó Dhaingean Uí Chúis go dtí Abhainn an Scáil agus ó Ghort Bréagóg go dtí An Com CP0 2011 Treoir Ordú Last modified 12 09 2013 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal Cásanna tagartha Údaráis Phleanála Baile Átha

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/HA0035/HA0035_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála:
  Ordú Tuarascáil an Cigire Tuarascáil Tráchta agus Iompair Last modified 13 06 2011 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal Cásanna tagartha Údaráis Phleanála Baile Átha Cliath Connacht Laighean Mumhan Uladh Cásanna Eile

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/ZD2008/ZD2008_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive

 • Pleanála: 2008 Irish eGovernment Awards
  aiseolais maidir leis an bpróiseas ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh FBS ag tógaint moltaí tuairimí san áireamh chun an próiseas sin a fheabhsú Más mian leat páirt a ghlacadh sa phróiseas trí cheistneoir seol ríomhphost le do thoil chuig sids pleanala ie Last modified 21 08 2013 Liostaí Seachtainiúla Cásanna Nua Cásanna réitithe Cásanna SID nua agus réitithe Éisteachtai Ó Bhéal Cásanna tagartha Údaráis Phleanála Baile Átha Cliath Connacht Laighean Mumhan

  Original URL path: http://www.pleanala.ie/news/SIDsProcess_ga.htm (2015-10-30)
  Open archived version from archive